Missie en beleidsplan


In 2008 is de jongste tennisvereniging van Hengelo ontstaan uit een fusie tussen Holec LTV en OTC. Sinds die tijd is er sprake van een daling van het ledenaantal, met alle gevolgen van dien. In de wetenschap dat er in Hengelo veel concurrentie is op tennisgebied, zal TV Timmersweide een strategie moeten bedenken om deze daling te stoppen en nieuwe leden te werven.

Het bestuur van TV Timmersweide wenst een beleidsplan voor de vereniging waarin uit te zetten beleid wordt beschreven voor de periode 2012 tot 2015, met als doel groei van het aantal leden.

In november 2011 is hiertoe een projectteam gevormd door het bestuur. Het bestuur gaf bij monde van voorzitter Benno Wagtenveld en penningmeester Hans Bakker opdracht om dit beleidsplan 2012-2015 te maken.

Het projectteam bestaat uit Mariƫlle Tunderman, Inez Righarts en Martie Ensing. Halverwege is ook Joyce Wagtenveld ingestapt om het team te ondersteunen. Als procesbegeleider is Ellen de Roos namens de KNLTB opgetreden.

Na ruim een half jaar onderzoeken, vergaderen en documenteren is het beleidsplan halverwege juni 2012 aan het bestuur gepresenteerd. Naar voren gekomen zijn o.a. de visie en missie van TV Timmersweide, de huidige en gewenste situatie en doelen en acties voor de korte en lange termijn.

Een aantal belangrijke speerpunten zijn:

  • Het bestuur moet herkenbaar zijn voor de leden
  • Zichtbaar maken van bestuurs- en commissie activiteiten
  • Vergroten aantal deelnemers verenigingsdiensten
  • Bekendheid TV Timmersweide vergroten
  • Maken van protocollen en draaiboeken
  • Profilering bij KNLTB
  • Samenwerking met scholen en gemeente

Maar het allerbelangrijkste is toch het financieel gezond houden van onze vereniging en dit is alleen mogelijk met meer leden.

Uit dit beleidsplan moet een actieplan komen met daarbij een tijdpad. Hier gaat het bestuur mee aan de slag. De projectgroep Beleidsplan wordt hierbij als klankbord gebruikt.

De leden hebben in de laatste ALV een akkoord gegeven op het beleidsplan. Een aantal punten zijn al opgestart en een aantal volgen dit jaar. Het bestuur heeft de leden opgeroepen om hierin te ondersteunen. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met een van de bestuursleden.